Latest Jobs

Question Paper

प्रश्नपत्रिका 

मागील अनेक वर्षाच्या  महाराष्ट्रामधील व महाराष्ट्रा बाहेरील प्रश्नपत्रिका व उत्तर खाली दिलेल्या लिंकवरून उमेदवार सोडविलेले उत्तर व बिना उत्तर पीडीएफ प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करू शकतात. खालील आपल्याला ज्या प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करायच्या असतील त्यावर क्लिक करा. व तुम्ही प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करू शकता.
ᴍᴀʜᴀʀᴀꜱʜᴛʀᴀ ɢᴏᴠᴇʀɴᴍᴇɴᴛ ᴇxᴀᴍ| ᴘᴏʟɪᴄᴇ ʙʜᴀʀᴛɪ | ʙᴀɴᴋ ʙʜᴀʀᴛɪ | ᴢᴘ ʙʜᴀʀᴛɪ | ᴀʀᴍʏ ʙʜᴀʀᴛɪ | ᴄᴏᴍᴘᴇᴛᴀᴛɪᴠᴇ ᴇxᴀᴍꜱ | ꜱᴀʀᴋᴀʀɪ ɴᴀᴜᴋʀɪ. ह्या प्रश्नपत्रिका तुम्ही सहज डाउनलोड करू शकता.प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करा
SSC MTS प्रश्नपत्रिका Coming Soon…
महाराष्ट्र पोलीस भरती परीक्षा प्रश्नपत्रिका   Coming Soon…
तलाठी परीक्षा प्रश्नपत्रिका Coming Soon…
(UPSC) केंद्रीय लोकसेवा आयोग प्रश्नपत्रिका Click Here
(MPSC) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग प्रश्नपत्रिका Click Here
कृषी सेवक परीक्षा प्रश्नपत्रिका (Mock Test) Coming Soon…
(BSNL) भारत संचार निगम लिमिटेड परीक्षा प्रश्नपत्रिका Coming Soon…सूचना: अधिक प्रश्नपत्रिका लवकरच उपलध होतील.